Privacy Policy Autobedrijf Hans van Eijk


Autobedrijf Hans van Eijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit  privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
 
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Hans van Eijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinde waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinde waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en respecteren.
 
Als bedrijf zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contact gegevens.
 
Autobedrijf Hans van Eijk
Lange broekstraat 5
4944 XH Raamsdonk
hansveijk@xs4all.nl
Tel.0162 513338
 
Waarvoor verwerken wij uw gegevens.
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve de volgende doeleinde:
 • Het aangaan van overeenkomsten.
 • Het versturen van facturen.
 • Het versturen van evt  nieuwsbrieven
 • Indien nodig incasso.
 
Voor bovenstaande doelstellingenkunnenwij u de volgende persoonsgegevens van u vragen.
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Emailadres


 Verstrekking aan derde.
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de zojuist beschreven doeleinde.Zo maken wij gebruik van een derde partij voor incasso handelingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens miet aanandere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.Een voorbeeld hiervan is de politie in het kader van een onderzoek gegevens bijons opvraagt, in dergelijke geval dienen  wij onze medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht om deze gegevens af te geven.Tevens kunnenwij persoonsgegevens delen met derde indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 
Wij verstrekkengeen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Bewaartermijn
 Autobedrijf Hans van Eijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
 
Rechten omtrent uw gegevens
 U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Wij kunnen u vragen te legitimeren voordat wij gehoor gegeven aan de voornoemde verzoeken.
 
Klachten
Mocht u een klacht omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebben dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.U heeft het recht een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 
Mocht u vragen hebben neem dan contact met ons op.